Dlouhý norník - Stránky věnované dlouhosrstým trpasličím a králičím jezevčíkům
Zápisní řád Klubu chovatelů jezevčíků ČR

Cílem Klubu chovatelů jezevčíku je chov čistokrevných psů dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vlastností a vloh pro plemeno.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Zápisní řád slouží pro stanovení pravidel chovu psů všech rázů plemene jezevčík. Je v souladu s platnými předpisy FCI a ČMKU. Tímto řádem jsou povinni se řídit a dodržovat jeho ustanovení všichni členové klubu, kteří vlastní nebo mají v držení jedince s průkazem původu, bez rozdílu, zda jedinec je již chovným, i ti, kteří se stali členy KCHJ ze zájmu podílet se na klubovém životě.
  2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. Stanovené chovné podmínky vycházejí ze znění platného standardu FCI a nesmějí připustit to, co standard uvádí jako vylučující vadu.
  3. Chovné podmínky navrhuje chovatelská rada a výbor klubu a stanoví Klubové shromáždění KCHJ.

 2. Chovní jedinci
  1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní průkaz původu, vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI, a kteří byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.
  2. Věk pro zařazení do chovu:
   minimum: od 15 měsíců
   maximum: psi – neomezeně, rozhoduje zdravotní stav jedince
                    feny – do dne, kdy fena dosáhne věku 8 let. U fen starších 8 let je možno povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně 1 měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.
  3. Úspěšné splnění kritérií pro zařazení do chovu označí plemenná kniha, případně klub do průkazu původu. Zařazování se provádí na základě splnění všech chovných podmínek.
  4. Pro získání chovné způsobilosti je nutné splnit chovné podmínky, které jsou součástí Chovatelského a zápisního řádu. Pro získání chovné způsobilosti z hlediska exteriéru platí poslední ocenění na výstavě v ČR. Pro získání chovné způsobilosti musí pes i fena v den výstavy minimálně stáří 12 měsíců. Trpasličí a králičí jezevčíci minimálně stáří 15 měsíců. Výstavní ocenění, nebo výběr do chovu před tímto věkovým limitem se pro získání chovné způsobilosti nezapočítává.
   Ztrátu chovné způsobilosti ještě před stanoveným věkovým maximem je vlastník povinen hlásit ihned hlavnímu poradci chovu. Za tímto účelem pošle doporučeným dopisem průkaz původu Plemenné knize a oznámení hlavnímu poradci chovu, který o tom provede patřičný záznam v rejstříku chovných jedinců.
  5. Pro získání chovné způsobilosti je nutné splnit následující chovné podmínky:
   • Normální ráz – psi i feny:
    • Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR ve věku minimálně 12 měsíců.
    • Zkoušky: ZV + norování nebo LZ + norování nebo PZ + norování nebo HZ + norování nebo VZ + norování. Hlasitost na stopě nejméně známka 3. Bezkontaktní norování – zkouška nováčků: ochota k práci minimální známka 3, hlasitost minimální známka 2. Při kontaktních zkouškách v zahraničí jakákoli cena.
    • Úplný chrup
    • Hmotnost: Psi do 9,50 kg, feny do 9,00 kg. Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 12 měsíců.
   • Trpasličí a králičí ráz – psi i feny:
    • Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR ve věku minimálně 15 měsíců.
    • Zkoušky: Jakákoli úspěšně absolvovaná zkouška uvedená ve zkušebním řádu ČMMJ, popřípadě kontaktní norování v zahraničí.
    • Mohou chybět nejvýše dva zuby pouze z kategorie P1, M3.
    • Obvod hrudníku ve věku minimálně 15 měsíců: králičí do 30 cm, trpasličí do 35 cm.
   • Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 15 měsíců.
  6. Hlavní poradce chovu může nařídit u kteréhokoliv jedince oftalmologické vyšetření a kontrolu původu, případně stanovení typu DNA. Majitel takového jedince je v takovém případě povinen svého psa podrobit požadovanému vyšetření. Oftalmologické vyšetření s vystavením příslušného certifikátu provádí veterinární lékař, který je držitelem osvědčení pro posuzování dědičných očních vad vydaného Komorou veterinárních lékařů ČR.
  7. Jedinci, který nesplňuje kterékoli ustanovení chovatelského a zápisního řádu, je pozastavena chovnost.

 3. Výběry do chovu
  1. Výběry do chovu provádějí minimálně dva rozhodčí z exteriéru s aprobací pro plemeno jezevčík, členové KCHJ ČR, řádně delegovaní klubem. Termíny a místa konání výběrů do chovu včetně uvedení delegovaných rozhodčích jsou součástí kalendáře akcí KCHJ CR. Za organizační zajištění odpovídá hlavní poradce chovu, dílčími úkoly jsou pověřeni zástupci poboček, popřípadě chovatelské rady.
  2. Podmínkou účasti na výběru do chovu je absolvovaná výstava v ČR s hodnocením minimálně velmi dobrá, pro standardní jezevčíky platí výstavní ocenění ve věku minimálně 12 měsíců, pro trpasličí a králičí jezevčíky platí výstavní ocenění ve věku minimálně 15 měsíců.
  3. Povinně se hodnotí chrup, barva oka, zbarvení srsti, hmotnost u všech velikostních rázů, obvod hrudníku u trpasličích a králičích jezevčíků. Hlavní poradce chovu ve spolupráci s chovatelskou radou má pravomoc rozšířit sledovaná kritéria a stanovit způsob jejich popisu.
  4. Hodnocení „vybrán do chovu“ je označeno razítkem „Kandidát chovu“ v průkazu původu.
  5. Hodnocení „nevybrán do chovu“ obdrží jedinec, u kterého byla zjištěna vylučující vada dle platného standardu, případně odchylka od chovných podmínek KCHJ.
  6. Komise má právo odložit výběr do chovu u jedince, u kterého je předpoklad, že s odstupem času dojde k nápravě aktuálního stavu jedince.
  7. Výsledek výběru do chovu je zaznamenán do průkazu původu. Součástí záznamu v průkazu původu je výsledek výběru do chovu, uvedení případného důvodu nevybrání do chovu, uvedení zjištěné barvy oka, zbarvení srsti, hmotnosti, příp. také obvodu hrudníku, uvedení zjištěné chudozubosti, datum a místo konání výběru do chovu a podpisy hodnotících rozhodčích. Proti závěru komise pro výběr do chovu je možné se odvolat k hlavnímu poradci chovu a ten určí termín náhradního výběru do chovu.

 4. Chov a jeho řízení
  1. Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu.
  2. Druh chovu: evidovaný.
  3. Počet krytí chovným psem je neomezeno.
  4. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze jeden vrh, počet ponechaných štěňat není omezen, chovatel je povinen dodržet ustanovení části VIII, odst, 2 a 4 tohoto zápisního řádu. V případě, že fena vrhla pouze 1 štěně, může mít ve stejném kalendářním roce ještě jeden vrh, za předpokladu, že součet vrhů za dva po sobě následující kalendářní roky nepřesáhne počet tři.
  5. Chovná fena registrovaná v Klubu chovatelů jezevčíku ČR nesmí být registrována v jiném klubu.
  6. Chovatel, která se rozhodne pro použití úzké příbuzenské plemenitby (Fx=12,5% a více – tzn. krytí dvou polosourozenců, sourozenců, otce s dcerou , matky se synem apod.) musí předem žádat hlavního poradce chovu o povolení a v žádosti zdůvodnit své rozhodnutí.
  7. Nelze uskutečnit krytí mezi jezevčíkem standardním a jezevčíkem malého rázu (trpasličím, králičím), ani mezi jezevčíky s různým typem srsti (hladkosrstými, dlouhosrstými a drsnosrstými). Je tedy možno krýt pouze: standardní + standardní, trpasličí + trpasličí, trpasličí + králičí, králičí + králičí a v těchto kombinacích jen hladkosrstý + hladkosrstý, dlouhosrstý + dlouhosrstý, drsnosrstý + drsnosrstý. Příslušnost jedince k danému rázu je dána příslušností jeho rodičů, pouze u trpasličích a králičích rázů rozhoduje pro rozřazení obvod hrudi ve věku min. 15 měsíců.
  8. Nelze uskutečnit krytí mezi dvěma jezevčíky s tygrovaným zbarvením.
  9. Importovaný jedinec musí mít oba rodiče takového rázu, jako je on sám. Výjimku tvoří kombinace trpasličí – králičí velikostní ráz. Při nesplnění této podmínky nebude takový jedinec zařazen v ČR do plemenitby.
  10. V plemenitbě nesmějí být využiti jedinci zapsaní v registru plemenných knih FCI.

 5. Chovatel, majitel chovného psa, majitel (držitel) jedince s průkazem původu
  1. Chovatel je držitel chovatelské stanice, která byla řádně mezinárodně zaregistrována. Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit poradci chovu jméno držitele chovné feny. Mezi právnickou osobou a držitelem chovné feny musí být sepsána smlouva.
  2. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele feny a na něj se také převádí všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
  3. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude její vrh zapsán (je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého).
  4. Majitel chovného psa je osoba, která jedince právoplatně nabyla a může se prokázat jeho průkazem původu. Držitelem chovného psa je buď jeho majitel, nebo ten, kdo je majitelem oprávněn používat ho ke krytí fen.
  5. Majitel (držitel) chovného psa smí krýt psem jen fenu, která je chovná v zemi svého zápisu. Majitel (držitel) chovného psa může krytí feny odmítnout.
  6. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 dnů oznámena doporučeným dopisem hlavnímu poradci chovu.
  7. Majitelé (držitelé) chovných psů musí vést písemné záznamy o krytí fen: jméno feny a číslo zápisu, adresu majitele chovné feny, datum krytí. Na požádání kontrolních orgánů musí majitel chovného psa tyto záznamy předložit.
  8. Majitelé, chovatelé a držitelé jezevčíků jsou povinni o své psy a feny řádně pečovat, dodržovat hygienické podmínky, pečovat o zdraví zvířat, zabezpečovat jejich zdárný vývin, zajišťovat odpovídající ustájení a krmení a dodržovat zákonná opatření a vyhlášky.
  9. V zájmu chovu má hlavní poradce chovu právo nařídit u chovatelů provedení kontrol vrhů, odchovů a ustájení psů a fen.

 6. Krycí list
  1. Krycí list se vyplňuje trojmo a musí obsahovat tyto údaje:
   1. jméno psa, jeho datum narození a číslo zápisu
   2. jméno feny, její datum narození a číslo zápisu
   3. jméno a adresa majitele nebo držitele chovného psa
   4. jméno a adresa majitele nebo držitele chovné feny
   5. podpis majitelů obou chovných jedinců
   6. místo a datum krytí
   Vyplněné a podepsané krycí listy jsou doklad:
   1. originál krycího listu je součástí zápisu štěňat do plemenné knihy
   2. první kopie pro poradce chovu
   3. druhá kopie zůstává majiteli chovného psa
   Nezaslání řádně vyplněných krycích listů má za následek nezapsání štěňat do plemenné knihy.
  2. Majitel (držitel) chovného psa odešle do 10 dnů po krytí kopii krycího listu příslušnému poradci chovu, originál krycího listu předá chovateli po skončení krytí a druhou kopii si nechá jako doklad o krytí.
  3. V případě zahraničního krytí přechází povinnost zaslat první kopii krycího listu poradci chovu v termínu do 10 dní po krytí na chovatele. V takovém případě zasílá chovatel společně s krycím listem také kopii PP psa a výstavních a pracovních výsledků.

 7. Krytí
  1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci, krytí musí být doloženo platným krycím listem.
  2. Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním psem.
  3. Během 24 hodin smí pes krýt pouze tutéž fenu.
  4. Podmínky krytí včetně úhrady ze krytí si chovatel dohodne písemně s majitelem (držitelem) chovného psa.
  5. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) chovného psa. Fenu by mel ke krytí doprovázet její majitel nebo jím pověřená osoba.
  6. Při neplánovaném nakrytí feny jiným psem než smluveným v době, kdy je fena v péči majitele (držitele) chovného psa, je držitel povinen toto majiteli feny ohlásit a uhradit všechny vzniklé škody.
  7. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) chovného psa, je držitel psa povinen na své náklady nechat zjistit příčinu a podat o tom zprávu (veterinární vyjádření) majiteli feny. Pokud smrt feny nastala z viny majitele psa, je tento povinen ztrátu nahradit. Pokud však za smrt feny vinu nenese, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa veškeré náklady, které mu se smrtí feny nastaly.
  8. Po krytí vyplní majitelé obou chovných jedinců 3 krycí listy a potvrdí svými podpisy, že došlo ke krytí.
  9. Nezabřezne-li fena a došlo-li již k úhradě za krytí, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí týmž psem tzv. náhradní krytí.
  10. Do 75 dnů po krytí nahlásí chovatel poradci chovu a majiteli (držiteli) chovného psa výsledek krytí.
  11. Zahraniční krytí se může uskutečnit jedině s chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.

 8. Vrh
  1. Fena očekávající vrh má být umístěna v domácnosti svého majitele. Pokud je nutné umístit fenu u některé další osoby, musí být o této skutečnosti zpraven poradce chovu.
  2. Při počtu štěňat ve vrhu vyšším, než odpovídá kondici a možnostem chovné feny musí chovatel zajistit jejich přikrmování, případně kojnou fenu. Péče o fenu v březosti, při kojení a odpovídající péče o zdárný vývin a zdraví štěňat (včasné a kvalitní přikrmování a krmení štěňat, jejich odčervení) je základní povinností chovatele.
  3. Zrušen
  4. Chovatel podá poradci chovu písemnou zprávu o narození štěňat na jednom formuláři „hlášení vrhu“. Toto hlášení odesílá do 14 dnů po narození štěňat. Druhý formulář „hlášení vrhu“ posílá majiteli (držiteli) chovného psa.
   Hlášení vrhu obsahuje:
   1. základní identifikační údaje
   2. datum krytí a vrhu
   3. počet celkem narozených, ponechaných a uhynulých štěňat, pohlaví a zbarvení
   4. místo ustájení feny, adresa, eventuelně telefon
   5. uvedení případných vad štěňat a důvod jejich utracení, jakož i další s vrhem související skutečnosti
  5. Chovatel doporučeným dopisem zašle do 14 dnů po vrhu originál krycího listu, přihlášku k zápisu vrhu štěňat a potvrzení o uhrazení chovatelského poplatku na určenou adresu. Člen KCHJ ČR je zproštěn platby chovatelského poplatku. Přihláška bude po zkontrolování a potvrzení poradcem chovu doručena na plemennou knihu. Tuto přihlášku, doplněnou o čísla zápisu, která jsou shodná s tetovacími, obdrží chovatel obratem zpět. Po otetování štěňat, které se provádí po 42. dnu stáří pošle chovatel přihlášku vrhu, potvrzenou veterinárním lékařem, který tetování provedl a na přihlášku vyznačil datum tetování, počet a pohlaví tetovaných štěňat na plemennou knihu, odkud dostane dobírkou průkazy původu štěňat.
  6. Při odběru musí být štěňata stará nejméně 50 dní, v dobré zdravotní kondici, otetovaná a odčervená. Doporučuje se , aby chovatel sepsal s nabyvatelem kupní smlouvu o předání štěněte, která by měla obsahovat všechny náležitosti a údaje o předaném jedinci.
  7. Vývoz štěňat do zahraničí prostřednictvím firem a obchodníků se zvířaty je zakázán. Vývoz štěňat přímo majitelům je možný. Při vývozu štěňat i dospělých jedinců s průkazem původu požádá chovatel nebo majitel Českomoravskou kynologickou unii o vývozní potvrzení průkazu původu. K žádosti přiloží originál průkazu původu a jméno a adresu zahraničního zájemce o štěně. V případě, že je vyvezen jedinec bez tohoto vývozního potvrzení v průkazu původu, nebude majiteli zapsán do plemenné knihy státu, kam byl vyvezen.
  8. Chovatel vede záznamy související s odchovem štěňat (datum krytí, vrhu, počty štěňat, čísla zápisů a adresy nabyvatelů a dalších skutečnost související s chovem) a je povinen je na požádání orgánů klubu předložit ke kontrole.

 9. Zápis štěňat do plemenné knihy
  1. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je přihláška k zápisu vrhu štěňat. Součástí přihlášky vrhu je originál krycího listu, případně fotokopie průkazu původu matky, pokud od doby registrace do rejstříku chovných jedinců došlo ke změnám (další získané ocenění, zkoušky). U zahraničního krytí i kopie průkazu původu užitého psa.
  2. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a celý. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat.

 10. Průkaz původu
  1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznávaném FCI a označené jejím znakem.
  2. Průkaz původu musí obsahovat kromě nutných identifikačních údajů i nejméně 3 generace předků.
  3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu.
  4. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned hlásit plemenné knize. Za poškozený, zničený nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát, a to na základě čestného prohlášení majitele a jeho žádosti o vystavení duplikátu. Takový duplikát průkazu původu je zřetelně označen „duplikát“. V případě přepisu poškozeného průkazu původu pak „přepis“.
  5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha. Zápisy z výstav, výběru do chovu, zkoušek a veterinární záznamy mohou provádět jen k tomu oprávněné osoby.
  6. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo průkaz vystavil a chovatel.

 11. Závěrečná ustanovení
  Chovatelé, majitelé (držitelé) chovných jedinců a členové KCHJ ČR jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto zápisního řádu KCHJ ČR.

  Tento zápisní řád nabyl účinnosti okamžikem svého schválení – 23. 5. 2008.

  Ing. Radomír Svoboda
  Předseda KCHJ

  Ing. Michaela Přibáňová, PhD
  Jednatelka KCHJ ČR

  Mgr. Věroslav Herian
  předseda Dozorčí rady KCHJ